Showing 1-1 of 1 item.

จำนวนประชาการจากแฟ้ม person (typearea)

#รหัสสถานบริการชื่อสถานบริการประชากรทั้งหมด TYPE1TYPE2TYPE3TYPE4TYPE5 อื่นๆ รวมTYPE 1,3
ยังมีชีวิตอยู่
TYPE 1,3
ซ้ำในหน่วยอื่น
ร้อยละที่ซ้ำ
ในหน่วยอื่น
1""0.00