Showing 1-93 of 93 items.

รายงานการให้วัคซีน

#รหัสสถานบริการhosnameampurnameจำนวนบุคคลากร(ราย)
100312สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ศรีเมืองใหม่
203541โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแคศรีเมืองใหม่16
303542โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลเอือดใหญ่ศรีเมืองใหม่31
403543โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่นศรีเมืองใหม่9
503544โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทัย ตำบลวารินศรีเมืองใหม่10
603545โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดควาย ตำบลลาดควายศรีเมืองใหม่14
703546โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ตำบลสงยางศรีเมืองใหม่29
803547โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหล่น ตำบลสงยางศรีเมืองใหม่16
903548โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบ่ายศรีเมืองใหม่9
1003549โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไหล ตำบลคำไหลศรีเมืองใหม่13
1103550โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมากน้อยศรีเมืองใหม่17
1203551โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนามแท่งศรีเมืองใหม่16
1303552โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมาไน ตำบลนาเลินศรีเมืองใหม่16
1403553โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่26
1510224สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโหง่นขามศรีเมืองใหม่5
1610225สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดงนา ศรีเมืองใหม่8
1710944โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ศรีเมืองใหม่342
1813871โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอยศรีเมืองใหม่14
1923773ศูนย์สุขภาพชุมชนนาคำศรีเมืองใหม่12
2023798ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วนศรีเมืองใหม่18
2100315สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐเขมราฐ
2203590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามป้อม ตำบลขามป้อมเขมราฐ23
2303591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียด ตำบลเจียดเขมราฐ11
2403593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ตำบลหนองผือเขมราฐ8
2503594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ตำบลหนองผือเขมราฐ11
2603595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวงเขมราฐ14
2703596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งเหนือเขมราฐ16
2803597โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา ตำบลหนองนกทาเขมราฐ10
2903598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหว้า ตำบลหนองสิมเขมราฐ7
3010947โรงพยาบาลเขมราฐเขมราฐ237
3114258โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงเฒ่า ตำบลหัวนาเขมราฐ7
3214851โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่ ตำบลขามป้อมเขมราฐ9
3300320สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลตระการพืชผล
3403657โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเดียนตระการพืชผล13
3503658โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียง ตำบลกระเดียนตระการพืชผล20
3603659โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำสมิง ตำบลเกษมตระการพืชผล21
3703660โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษม ตำบลเกษมตระการพืชผล40
3803661โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุศกรตระการพืชผล13
3903662โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้ามเปี้ยตระการพืชผล31
4003663โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสาย ตำบลคอนสายตระการพืชผล29
4103664โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกน้อย ตำบลโคกจานตระการพืชผล18
4203665โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพิน ตำบลนาพินตระการพืชผล18
4303667โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกุง ตำบลโนนกุงตระการพืชผล23
4403668โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคนน้อยตระการพืชผล10
4503669โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตระการ ตำบลตระการตระการพืชผล8
4603670โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลตระการตระการพืชผล35
4703671โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดดตระการพืชผล5
4803672โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไหล่ทุ่ง ตำบลไหล่ทุ่งตระการพืชผล15
4903673โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อหิน ตำบลไหล่ทุ่งตระการพืชผล22
5003674โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าตระการพืชผล26
5103675โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซเป็ด ตำบลเซเป็ดตระการพืชผล18
5203676โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเดื่อ ตำบลเซเป็ดตระการพืชผล19
5303677โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพือตระการพืชผล69
5403678โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่าตระการพืชผล7
5503679โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำแข้ ตำบลถ้ำแข้ตระการพืชผล8
5603680โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลวงตระการพืชผล23
5703681โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฝ้ายพัฒนา ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผล7
5803682โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดยาลวน ตำบลกุดยาลวนตระการพืชผล19
5903683โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง ตำบลแดงตระการพืชผล29
6010951โรงพยาบาลตระการพืชผลตระการพืชผล233
6114256โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่เจริญตระการพืชผล34
6214257โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุง ตำบลคำเจริญตระการพืชผล8
6328829โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อแบงตระการพืชผล37
6400321สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้น
6503685โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวางกุดข้าวปุ้น9
6603686โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งลิง ตำบลโนนสวางกุดข้าวปุ้น21
6703687โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็งกุดข้าวปุ้น14
6803688โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนคำ ตำบลแก่งเค็งกุดข้าวปุ้น18
6903689โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาบิน ตำบลกาบินกุดข้าวปุ้น7
7003690โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ ตำบลกาบินกุดข้าวปุ้น27
7103691โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้น15
7210952โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้น97
7313875โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้น14
7400326สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรโพธิ์ไทร
7503758โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทรโพธิ์ไทร18
7603759โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่โพธิ์ไทร30
7703760โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลม่วงใหญ่โพธิ์ไทร26
7803761โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลสำโรงโพธิ์ไทร20
7903762โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงโพธิ์ไทร21
8003763โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองคอน ตำบลสองคอนโพธิ์ไทร15
8103764โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภีโพธิ์ไทร16
8203765โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างามโพธิ์ไทร18
8303766โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างามโพธิ์ไทร19
8410958โรงพยาบาลโพธิ์ไทรโพธิ์ไทร233
8513878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกชัน ตำบลสารภีโพธิ์ไทร25
8600332สำนักงานธารณสุขอำเภอนาตาลนาตาล
8703801โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาลนาตาล9
8803802โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากแซง ตำบลพะลานนาตาล18
8903803โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลพะลานนาตาล13
9003804โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองโพนนาตาล11
9103805โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคูณ ตำบลพังเคนนาตาล25
9203806โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังเคน ตำบลพังเคนนาตาล16
9324032โรงพยาบาลนาตาลนาตาล151
    2,738