Showing 1-93 of 93 items.

รายงานการให้วัคซีน

#รหัสสถานบริการhosnameampurnameจำนวนบุคคลากร(ราย)
100312สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ศรีเมืองใหม่
203541โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแคศรีเมืองใหม่17
303542โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลเอือดใหญ่ศรีเมืองใหม่32
403543โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่นศรีเมืองใหม่11
503544โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทัย ตำบลวารินศรีเมืองใหม่11
603545โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดควาย ตำบลลาดควายศรีเมืองใหม่16
703546โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ตำบลสงยางศรีเมืองใหม่30
803547โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหล่น ตำบลสงยางศรีเมืองใหม่17
903548โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบ่ายศรีเมืองใหม่10
1003549โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไหล ตำบลคำไหลศรีเมืองใหม่15
1103550โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมากน้อยศรีเมืองใหม่18
1203551โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนามแท่งศรีเมืองใหม่17
1303552โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมาไน ตำบลนาเลินศรีเมืองใหม่17
1403553โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่27
1510224สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโหง่นขามศรีเมืองใหม่6
1610225สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดงนา ศรีเมืองใหม่9
1710944โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ศรีเมืองใหม่356
1813871โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอยศรีเมืองใหม่16
1923773ศูนย์สุขภาพชุมชนนาคำศรีเมืองใหม่19
2023798ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วนศรีเมืองใหม่19
2100315สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐเขมราฐ
2203590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามป้อม ตำบลขามป้อมเขมราฐ25
2303591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียด ตำบลเจียดเขมราฐ13
2403593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ตำบลหนองผือเขมราฐ9
2503594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ตำบลหนองผือเขมราฐ12
2603595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวงเขมราฐ15
2703596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งเหนือเขมราฐ17
2803597โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา ตำบลหนองนกทาเขมราฐ19
2903598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหว้า ตำบลหนองสิมเขมราฐ10
3010947โรงพยาบาลเขมราฐเขมราฐ251
3114258โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงเฒ่า ตำบลหัวนาเขมราฐ9
3214851โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่ ตำบลขามป้อมเขมราฐ12
3300320สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลตระการพืชผล
3403657โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเดียนตระการพืชผล25
3503658โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียง ตำบลกระเดียนตระการพืชผล21
3603659โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำสมิง ตำบลเกษมตระการพืชผล25
3703660โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษม ตำบลเกษมตระการพืชผล44
3803661โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุศกรตระการพืชผล46
3903662โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้ามเปี้ยตระการพืชผล37
4003663โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสาย ตำบลคอนสายตระการพืชผล29
4103664โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกน้อย ตำบลโคกจานตระการพืชผล31
4203665โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพิน ตำบลนาพินตระการพืชผล19
4303667โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกุง ตำบลโนนกุงตระการพืชผล23
4403668โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคนน้อยตระการพืชผล12
4503669โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตระการ ตำบลตระการตระการพืชผล9
4603670โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลตระการตระการพืชผล42
4703671โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดดตระการพืชผล15
4803672โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไหล่ทุ่ง ตำบลไหล่ทุ่งตระการพืชผล15
4903673โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อหิน ตำบลไหล่ทุ่งตระการพืชผล23
5003674โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าตระการพืชผล28
5103675โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซเป็ด ตำบลเซเป็ดตระการพืชผล19
5203676โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเดื่อ ตำบลเซเป็ดตระการพืชผล19
5303677โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพือตระการพืชผล76
5403678โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่าตระการพืชผล7
5503679โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำแข้ ตำบลถ้ำแข้ตระการพืชผล23
5603680โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลวงตระการพืชผล24
5703681โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฝ้ายพัฒนา ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผล9
5803682โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดยาลวน ตำบลกุดยาลวนตระการพืชผล21
5903683โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง ตำบลแดงตระการพืชผล31
6010951โรงพยาบาลตระการพืชผลตระการพืชผล263
6114256โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่เจริญตระการพืชผล41
6214257โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุง ตำบลคำเจริญตระการพืชผล20
6328829โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อแบงตระการพืชผล40
6400321สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้น
6503685โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวางกุดข้าวปุ้น11
6603686โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งลิง ตำบลโนนสวางกุดข้าวปุ้น24
6703687โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็งกุดข้าวปุ้น16
6803688โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนคำ ตำบลแก่งเค็งกุดข้าวปุ้น21
6903689โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาบิน ตำบลกาบินกุดข้าวปุ้น8
7003690โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ ตำบลกาบินกุดข้าวปุ้น29
7103691โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้น18
7210952โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้น108
7313875โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้น15
7400326สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรโพธิ์ไทร
7503758โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทรโพธิ์ไทร22
7603759โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่โพธิ์ไทร38
7703760โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลม่วงใหญ่โพธิ์ไทร32
7803761โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลสำโรงโพธิ์ไทร28
7903762โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงโพธิ์ไทร29
8003763โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองคอน ตำบลสองคอนโพธิ์ไทร19
8103764โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภีโพธิ์ไทร20
8203765โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างามโพธิ์ไทร21
8303766โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างามโพธิ์ไทร25
8410958โรงพยาบาลโพธิ์ไทรโพธิ์ไทร249
8513878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกชัน ตำบลสารภีโพธิ์ไทร29
8600332สำนักงานธารณสุขอำเภอนาตาลนาตาล
8703801โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาลนาตาล35
8803802โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากแซง ตำบลพะลานนาตาล20
8903803โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลพะลานนาตาล16
9003804โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองโพนนาตาล14
9103805โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคูณ ตำบลพังเคนนาตาล28
9203806โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังเคน ตำบลพังเคนนาตาล19
9324032โรงพยาบาลนาตาลนาตาล158
    3,144