Showing 1-93 of 93 items.

รายงานการให้วัคซีน

#รหัสสถานบริการhosnameampurnameจำนวนบุคคลากร(ราย)
100312สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ศรีเมืองใหม่
203541โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแคศรีเมืองใหม่18
303542โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลเอือดใหญ่ศรีเมืองใหม่33
403543โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขุ่นศรีเมืองใหม่17
503544โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันทัย ตำบลวารินศรีเมืองใหม่14
603545โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดควาย ตำบลลาดควายศรีเมืองใหม่21
703546โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง ตำบลสงยางศรีเมืองใหม่31
803547โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูหล่น ตำบลสงยางศรีเมืองใหม่20
903548โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะบ่ายศรีเมืองใหม่12
1003549โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำไหล ตำบลคำไหลศรีเมืองใหม่16
1103550โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหมากน้อยศรีเมืองใหม่25
1203551โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนามแท่งศรีเมืองใหม่17
1303552โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำหมาไน ตำบลนาเลินศรีเมืองใหม่17
1403553โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ศรีเมืองใหม่29
1510224สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโหง่นขามศรีเมืองใหม่6
1610225สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดงนา ศรีเมืองใหม่9
1710944โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ศรีเมืองใหม่388
1813871โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทอยศรีเมืองใหม่16
1923773ศูนย์สุขภาพชุมชนนาคำศรีเมืองใหม่19
2023798ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วนศรีเมืองใหม่31
2100315สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขมราฐเขมราฐ
2203590โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามป้อม ตำบลขามป้อมเขมราฐ38
2303591โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจียด ตำบลเจียดเขมราฐ31
2403593โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ ตำบลหนองผือเขมราฐ27
2503594โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาก ตำบลหนองผือเขมราฐ17
2603595โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวงเขมราฐ32
2703596โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งเหนือเขมราฐ30
2803597โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกทา ตำบลหนองนกทาเขมราฐ35
2903598โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหว้า ตำบลหนองสิมเขมราฐ42
3010947โรงพยาบาลเขมราฐเขมราฐ293
3114258โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงเฒ่า ตำบลหัวนาเขมราฐ22
3214851โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่ ตำบลขามป้อมเขมราฐ28
3300320สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลตระการพืชผล
3403657โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเดียนตระการพืชผล30
3503658โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียง ตำบลกระเดียนตระการพืชผล24
3603659โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำสมิง ตำบลเกษมตระการพืชผล33
3703660โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษม ตำบลเกษมตระการพืชผล54
3803661โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุศกรตระการพืชผล56
3903662โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข้ามเปี้ยตระการพืชผล47
4003663โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอนสาย ตำบลคอนสายตระการพืชผล35
4103664โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกน้อย ตำบลโคกจานตระการพืชผล38
4203665โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาพิน ตำบลนาพินตระการพืชผล19
4303667โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนกุง ตำบลโนนกุงตระการพืชผล23
4403668โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคนน้อยตระการพืชผล13
4503669โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตระการ ตำบลตระการตระการพืชผล10
4603670โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลตระการตระการพืชผล53
4703671โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดดตระการพืชผล16
4803672โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไหล่ทุ่ง ตำบลไหล่ทุ่งตระการพืชผล23
4903673โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อหิน ตำบลไหล่ทุ่งตระการพืชผล27
5003674โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าตระการพืชผล31
5103675โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซเป็ด ตำบลเซเป็ดตระการพืชผล19
5203676โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเดื่อ ตำบลเซเป็ดตระการพืชผล19
5303677โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพือตระการพืชผล89
5403678โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเต่าตระการพืชผล9
5503679โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำแข้ ตำบลถ้ำแข้ตระการพืชผล43
5603680โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหลวงตระการพืชผล24
5703681โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฝ้ายพัฒนา ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนาตระการพืชผล10
5803682โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดยาลวน ตำบลกุดยาลวนตระการพืชผล30
5903683โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง ตำบลแดงตระการพืชผล36
6010951โรงพยาบาลตระการพืชผลตระการพืชผล325
6114256โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่เจริญตระการพืชผล47
6214257โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุง ตำบลคำเจริญตระการพืชผล27
6328829โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าบ่อแบงตระการพืชผล46
6400321สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้น
6503685โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวางกุดข้าวปุ้น33
6603686โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้งลิง ตำบลโนนสวางกุดข้าวปุ้น24
6703687โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็งกุดข้าวปุ้น25
6803688โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนคำ ตำบลแก่งเค็งกุดข้าวปุ้น21
6903689โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาบิน ตำบลกาบินกุดข้าวปุ้น17
7003690โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตุ ตำบลกาบินกุดข้าวปุ้น30
7103691โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้น18
7210952โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้น139
7313875โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้น16
7400326สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรโพธิ์ไทร
7503758โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพะไล ตำบลโพธิ์ไทรโพธิ์ไทร28
7603759โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่โพธิ์ไทร43
7703760โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตูม ตำบลม่วงใหญ่โพธิ์ไทร39
7803761โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลสำโรงโพธิ์ไทร33
7903762โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงโพธิ์ไทร30
8003763โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองคอน ตำบลสองคอนโพธิ์ไทร29
8103764โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภีโพธิ์ไทร28
8203765โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างามโพธิ์ไทร25
8303766โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างามโพธิ์ไทร29
8410958โรงพยาบาลโพธิ์ไทรโพธิ์ไทร264
8513878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกชัน ตำบลสารภีโพธิ์ไทร30
8600332สำนักงานธารณสุขอำเภอนาตาลนาตาล
8703801โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาลนาตาล37
8803802โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากแซง ตำบลพะลานนาตาล25
8903803โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบก ตำบลพะลานนาตาล18
9003804โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกองโพนนาตาล23
9103805โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีคูณ ตำบลพังเคนนาตาล28
9203806โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังเคน ตำบลพังเคนนาตาล21
9324032โรงพยาบาลนาตาลนาตาล178
    3,821