สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
Map Dashboard What NEW! Q&A
:: มีอะไรใหม่ใน HDC
 • ปรับระบบ Security ของ HDC เป็นระบบ https โดยผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้ตามปกติ ระบบจะดำเนินการปรับเปลี่ยนให้เอง
 • เพิ่มเมนูนำเข้า/ส่งออกข้อมูล >> ตรวจสอบ/แก้ไข พิกัดของสถานพยาบาล ซึ่งผู้ใช้จะตรวจสอบได้เฉพาะหน่วยงานของตนเองเท่านั้น(login identified office) ซึ่งมีคำแนะนำในการดำเนินการในหน้าเพจนั้นเลย
 • โปรแกรมอ่าน Smart Card v1 เดิม ไม่สามารถใช้งานกับ HDC https ได้ จำเป็นต้องปรับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ v2
 • ขั้นตอนการใช้ Smart Card v2 [https]
  - ติดตั้ง โปรแกรมอ่าน Smart Card Agent ตาม link นี้พร้อม reboot เครื่อง
  - ต่อเครื่องอ่าน Smart Card ไว้กับคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดครื่องเสมอ
 • สำหรับการใช้ Smart Card https ครั้งแรก
  - เปิด Browser เช่น Chrome ,Firefox ... แล้วเรียก https://localhost:8443/smartcard/data/
  - ทำตามขั้นตอนในรูปภาพนี้สำหรับ Chrome และ firefox
 • หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนปกติของการใช้ Smart card ใน HDC ก่อนหน้านี้ได้เลย
 • ปรับรายงาน Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD DM,HT,CVD)
  - ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยลดค่าข้อมูล BSLEVEL ที่จะนับผลงานว่าบุคคลที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน จาก BSLEVEL >= 70 เป็น BSLEVEL >= 50
 • เพิ่ม Data Exchange รายงาน Service Plan RDU >> การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr
 • เพิ่ม/ปรับปรุง รายงาน Service Plan RDU โดยได้รับความอนุเคราะห์ ตารางรหัสยา และ Script การประมวลผลจากทีมงานเภสัชกรและ IT ทีเป็นคณะทำงาน RDU เขตสุขภาพที่ 10 พร้อม Data Exchange ทุกรายงานในกลุ่มนี้
  - ร้อยละรายการยาที่สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
  - ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับโรงพยาบาล (RI)
  - ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับโรงพยาบาล (AD)
  - ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ระดับโรงพยาบาล (FTW)
  - ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด ระดับโรงพยาบาล (APL)
  - ร้อยละของผู้ป่วยความดันสูง (Essential hypertension) ที่ใช้ RAS blockade (ACEI/ ARB/ Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง
  - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ glibenclamide ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีหรือมี eGFR น้อยกว่า 60 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร
  - ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้
  - ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ำซ้อน
  - ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs
  - ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคหืดที่ได้รับยา inhaled corticosteroid
  - ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยากลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่ chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepate
  - จำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ยา Warfarin หรือ Statins หรือ Ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว
  - ร้อยละครั้งบริการ (visit) ผู้ป่วยเด็ก ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ และได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating
  - ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต.(RI - PCU)
  - ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต. (AD - PCU)
  - ร้อยละของรพ.สต.ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค Respiratory Infection และ Acute Diarrhea <= ร้อยละ20 ทั้ง 2 โรค (RUA PCU)
  เพิ่ม/ปรับปรุง ดังนี้
 • รายงานสุขภาพจิต
  - ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ(workload)
  - ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ(workload)
  - ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ(workload)
  - ผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ(workload)
 • อนามัยแม่และเด็ก
  - ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
  - ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
  - รายงานผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp
  - ทารกแรกเกิดที่ขาดออกซิเจน Apgar Score ต่ำกว่า 7 ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM
  - ทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM
  - ทารกคลอดมีชีพในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM
  - ทารกที่มารดาเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM
 • Service Plan สาขายาเสพติด
  - การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัย ยาเสพติด การป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรคและไวรัสตับอักเสบบีและซี
  - การบำบัดรักษายาเสพติดโดยใช้สารทดแทนระยะยาว MMT/การจัดให้มีบริการป้องกันและดูแลรักษาอาการจากการใช้ยาเสพติดเกินขนาดในพื้นที่ เช่น การให้บริการ Naloxone
  - การให้คำปรึกษา และ/หรือ ตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ และ/หรือ ส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัส
  - การให้คำปรึกษา ตรวจหา และส่งต่อเข้ารับบริการดูแลรักษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี
  - การสนับสนุนให้ใช้ถุงยางอนามัย อย่างถูกวิธี
  - การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และ/หรือ รักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  - การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาวัณโรค
  - การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และ/หรือ รักษาโรคทางจิตเวช
 • Service Plan สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)
  - อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(ผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป)
 • ปรับตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี จากตัวหารเดิมคือ เด็ก 0-5 ปีทั้งหมด เป็นหารด้วย เด็ก 0-5 ปีที่ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ตามที่ สำนักโภชนาการกรมอนามัย ส่ง Template มาใหม่

 • ปรับข้อมูล Data Exchange ที่สอดคล้องกับระบบรายงาน ให้สามารถดูผ่านเมนูของหน้ารายงานนั้นๆได้เลย เช่น อนามัยแม่และเด็ก >> คัดกรองพัฒนาการเด็ก , ServicePlan ต่างๆ เป็นต้น ส่วนทะเบียนต่างๆ ยังอยู่ในเมนู Data Exchange ปกติ

 • ปรับตัวชี้วัดร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ตามเล่มตัวชี้วัด กยผ. (เพิ่มจำนวนเด็ก 0-5 ปีเป็นเป้าหมาย ) พร้อมดูอัตราการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

 • เพิ่มรายงาน ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการจนมีพัฒนาการสมวัย(TIDA4I)
 • ปรับรายงาน Service Plan DM,HT ตามมาตรฐาน NCD Clinic Plus พร้อมเพิ่ม Data Exchange ในหมวดรายงานนี้ทุกตัว
 • ปรับการนับรายงาน ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ จากเดิมเป้าหมาย คือ หญิงที่คลอดบุตรในปีงบประมาณ เป็น หญิงที่คลอดบุตรครบ 42 วัน ในปีงบประมาณ
 • ปรับเงื่อนไขรายงาน Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก และ งานทันตกรรมบริการ
 • เพิ่ม Data Exchange รายงานกลุ่ม Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก (ในระบบรายงาน)